Novinky

13.01.2022 08:06
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o prijatej správe o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept "Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja." Do správy o hodnotení strategického...
12.01.2022 09:04
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o výrub drevín.  Informácia o správnom konaní - OD 01-022 - Ján Grznár Oznámenie - ústne pojednávanie - Grznár  
20.12.2021 09:58
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2022 Vám zo srdca praje                                   Dušan...
13.12.2021 09:13
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k nahliadnutiu schválený finančný rozpočet na rok 2022.  Rozpočet 2022
10.12.2021 15:29
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu.  Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu...
09.12.2021 14:53
Na základe rozhodnutia úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor dopravy a pozemných komunikácií oznamujeme občanom, že platnosť prázdninového režimu prevádzky prímestskej autobusovej dopravy začína platiť od 13.12.2021.  Oznam - mimoriadne prázdniny
26.11.2021 09:14
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje Plán kontrolnej činnosti HK na 01. polrok 2022 Plán kontrolnej činnosti na r.2022 Lipovník
27.10.2021 08:59
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027." Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy,...
12.07.2021 08:39
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 09.07.2021 bola na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Lipovník - trafostanica. Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - trafostanica
27.05.2021 08:52
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36  zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. - pozvanie k ústnemu pojednávaniu.  Oznámenie - začatie územného konania - Trafostanica
1 | 2 >>

 Náučný chodník 

www.nchpovazskyinovec.sk/

TOPlist

Kontakt

Obec Lipovník Obecný úrad č. 113
956 01 pošta Bojná
038 537 33 06 obeclipovnik@wircom.sk